1158r

ashes to atoms
neutron to quark
karma’s the spark

Advertisements